RODO – POZNAJ SWOJE PRAWA 

INFORMACJA O ADMINISTATORZE I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Od dnia 25 maja 2018 roku tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługują Ci szczególne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia te wymieniamy w niniejszej Informacji o Administratorze i Ochronie Danych Osobowych.

 

 1. Kto jest Twoim Administratorem Danych Osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Maciejewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Brawura Beauty Bar Justyna Maciejewska, ul. Kamiennogórska 5/1, 60-179 Poznań, posiadająca NIP 7792310983 oraz REGON 302669554, posiadająca stronę internetową brawura.com, adres e-mail beauty@brawura.com oraz numer telefonu 884 837 884.
 2. Jak możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych? Możesz się z nami skontaktować na adres korespondencyjny Administratora tj. Brawura Beauty Bar Justyna Maciejewska, ul. Kamiennogórska 5/1, 60-179 Poznań oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres beauty@brawura.com a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej http://brawura.com/kontakt/.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Masz prawo zdecydować, czy podasz mi swoje dane osobowe jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług na Twoją rzecz przez Administratora. W szczególności brak podania danych uniemożliwi przedstawienie Ci oferty Brawura Beauty Bar Justyna Maciejewska oraz zawarcie umowy z Administratorem. W przypadku podania przez Ciebie danych osobowych i zawarcia umowy z Brawura Beauty Bar Justyna Maciejewska. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu realizacji umowy, dochodzenia roszczeń związanych z umową, realizacji czynności marketingu.
 4. W jakim celu Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe? Administrator przetwarza Twoje aby:
  • Zrealizować umowę, którą z Tobą zawrze,
  • Prowadzić swoją księgowość i udokumentować sprzedaż usługi na Twoją rzecz,
  • Skontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących umowy z Tobą zawartej,
  • Spełnić na rzecz organów publicznoprawnych zobowiązania podatkowe,
  • Udzielić Ci potwierdzenia wykonania usługi (poprzez jej udokumentowanie)
  • Obsłużyć transakcję (np. rozpatrzyć reklamacje),
  • Dokumentować poziom zadłużenia wobec administratora,
  • Reklamować swoje usługi.
 5. Masz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • przeglądania swoich danych osobowych,
  • poprawienia swoich danych osobowych,
  • aktualizowania swoich danych osobowych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 6. Jak długo Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania świadczenia usług na Twoją rzecz; nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia Twoich roszczeń względem Administratora, roszczeń Administratora względem Ciebie oraz przez czas niezbędny do realizacji odpowiednich kontroli działań Administratora przez organy Państwa w tym kontroli poprawności obliczania i uiszczania zobowiązań publicznoprawnych przez Administratora.
 7. Komu Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe? Administrator w bieżącej działalności ma na celu jak największe ograniczenie katalogu podmiotów, którym przekaże Twoje dane osobowe. Ma to na celu jak najpełniejsze poszanowanie Twojej intymności oraz Twojej autonomii. W bieżącej działalności Administrator ujawni Twoje dane osobowe (tylko jeżeli zajdzie taka konieczność) przedsiębiorcom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie, prawne, księgowe i informatyczne. Każdy z tych podmiotów zostanie zobligowany przez Administratora do zachowania poufności.
 8. Masz prawo wniesienia skargi na działalność Administratora dotyczącą ochrony danych osobowych do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. Możesz przed wniesieniem skargi skontaktować się z Administratorem i przekazać mu swoje uwagi dotyczące jego działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora m.in. na Twoją rzecz; nie jest to jednak Twój obowiązek. Za wszelkie uwagi, które przyczynia się do poprawienia jakości usług Administratora dotyczące działalności Administratora Administrator dziękuję.
 9. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).